You are currently viewing JANUARY 13, 2022

JANUARY 13, 2022

Quan hệ giữa người và người đều bắt đầu từ ngũ quan, dừng ở tam quan.
//
人与人之间关系都是始于五官,止于三观。
Rén yǔ rén zhī jiān guānxì dōu shì shǐ yú wǔguān, zhǐ yú sān guān.
//
The relationship between people starts with the five senses and ends with the three views.

Leave a Reply