It’s Too Cold

It’s too cold. I really don’t want to go to work. I just want to be a convenience store sausage spinning under a warm lamp.
//
太冷了,我真的不想上班,只想当一条躺在暖灯下旋转的便利店香肠。
Tài lěngle, wǒ zhēn de bùxiǎng shàngbān, zhǐ xiǎng dāng yītiáo tǎng zài nuǎn dēng xià xuánzhuǎn de biànlì diàn xiāngcháng.
//
Thái lãnh liễu, ngã chân đích bất tưởng thượng ban, chích tưởng đương nhất điều thảng tại noãn đăng hạ toàn chuyển đích tiện lợi điếm hương tràng.
Trời quá lạnh, tôi thực sự không muốn đi làm, tôi chỉ muốn trở thành một cây xúc xích ở cửa hàng tiện lợi quay dưới ánh đèn ấm áp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *