It’s All That Damn Temper

🤝
It’s all that damn temper, I’ll definitely scold it hard, forgive me.
//
都是那该死的脾气惹的祸,我一定会狠狠的骂它一顿的了,原谅我好嘛。
Dōu shì nà gāisǐ de píqì rě de huò, wǒ yīdìng huì hěn hěn de mà tā yī dùn dele, yuánliàng wǒ hǎo ma.
//
Đô thị na cai tử đích tỳ khí nhạ đích họa, ngã nhất định hội ngoan ngoan đích mạ tha nhất đốn đích liễu, nguyên lượng ngã hảo ma.
//
Đều là tính tình chết tiệt kia gây họa, tôi nhất định sẽ hung hăng mắng nó một trận, tha thứ cho tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *