It Looks Like The Crazy Train Came Into Town

It looks like the crazy train came into town, and dropped everyone off for me to deal with.
//
看起来疯狂的火车来到城里,把每个人都送走了,让我处理。
Kàn qǐlái fēngkuáng de huǒchē lái dào chéng lǐ, bǎ měi gèrén dōu sòng zǒule, ràng wǒ chǔlǐ.
//
Khán khởi lai phong cuồng đích hỏa xa lai đáo thành lý, bả mỗi cá nhân đô tống tẩu liễu, nhượng ngã xử lý.
Có vẻ như đoàn tàu điên rồ đã vào thị trấn, và thả mọi người xuống để tôi giải quyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *