Insult To My Dark Circles

🖕
Someone said I wear eyeshadow which is an insult to my dark circles.
//
竟然有人说我涂了眼影,简直是侮辱了我的黑眼圈。
Jìngrán yǒurén shuō wǒ túle yǎnyǐng, jiǎnzhí shì wǔrǔle wǒ de hēi yǎnquān.
//
Cánh nhiên hữu nhân thuyết ngã đồ liễu nhãn ảnh, giản trực thị vũ nhục liễu ngã đích hắc nhãn quyển.
Có người nói tôi đánh phấn mắt, đó là một sự sỉ nhục đối với quầng thâm mắt của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *