I’d Rather Love Someone I Can’t Have

I’d rather love someone I can’t have than have someone I can’t love.
//
我宁愿爱上一个我不能拥有的人,也不想拥有一个我无法爱上的人。 ​​​​
Wǒ nìngyuàn ài shàng yīgè wǒ bùnéng yǒngyǒu de rén, yě bùxiǎng yǒngyǒu yīgè wǒ wúfǎ ài shàng de rén. ​​​​
//
Ngã ninh nguyện ái thượng nhất cá ngã bất năng ủng hữu đích nhân, dã bất tưởng ủng hữu nhất cá ngã vô pháp ái thượng đích nhân. ​​​​
//
Tôi tình nguyện yêu người tôi không thể có, không muốn có một người tôi không cách nào yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *