I Hope You Can Really Live Well

I hope you can really live well, not just on social networks.
//
我希望你啊,能真的过得好,不只是在朋友圈。
Wǒ xīwàng nǐ a, néng zhēn deguò dé hǎo, bù zhǐshì zài péngyǒu quān.
//
Ngã hi vọng nhĩ a, năng chân đích quá đắc hảo, bất chích thị tại bằng hữu quyển.
Tôi hy vọng bạn thực sự có thể có sống vui vẻ, không chỉ trên mạng xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *