I Asked Myself How To Handle Life? My Room Gave Me All The Answers

I Asked Myself How To Handle Life? My Room Gave Me All The Answers

  • Post category:QUOTES

Tôi hỏi bản thân: Làm thế nào đối mặt với cuộc sống?
Tất cả đáp án cuối cùng nằm ngay trong căn nhà của tôi.
Nóc nhà nói: Phải có mục tiêu cao.
Quạt điện nói: Phải giữ vững tỉnh táo.
Đồng hồ nói: Phải quý trọng thời gian.
Quyển lịch nói: Phải biến chuyển từng ngày.
Ví tiền nói: Phải liệu cơm gắp mắm.
Tấm gương nói: Phải tự xem lại mình.
Đèn bàn nói: Phải chiếu sáng người khác.
Cột nhà nói: Phải gánh nổi tránh nhiệm.
Cửa sổ nói: Phải mở rộng tầm nhìn.
Sàn nhà nói: Phải đứng trên mặt đất.
Cầu thang nói: Phải chú ý bước chân.
Mà câu nói cổ vũ lòng người nhất chính là:
Bồn cầu nói: Nên buông bỏ thì phải buông bỏ.
//
我问自己:怎样面对我的生命?
我的房间究竟给了所有的答案。
屋顶说:要目标够高。
电扇说:要保持冷静。
时钟说:要珍惜光阴。
日历说:要日新月异。
钱包说:要量入为出。
镜子说:要反观自己。
桌灯说:要照亮别人。
梁柱说:要扛起重担。
窗户说:要拓宽视野。
地板说:要脚踏实地。
楼梯说:要注意脚步。
而最鼓舞人心的则是:
马桶说:该放下时就要放下。
//
I asked myself how to handle life?
My room gave me all the answers.
Roof said: Aim high.
Fan said: Be cool.
Clock said: Value time
Calendar said: Be up to date.
Wallet said: Save now for the future.
Mirror said: Always observe yourself.
Lamp said: Illuminate others.
Wall said: Share others’ load.
Window said: Expand the vision.
Floor said: Always be down to earth.
Stairs said: Watch each step you take.
The most inspiring one:
Toilet bowl said: When it’s time to let go, just let it go.

Leave a Reply