I Am Single Handedly Trying To Free The World Of Hunger

I am single handedly trying to free the world of hunger, starting with myself.
//
我单枪匹马地试图从饥饿中解放世界,从我自己开始。
Wǒ dānqiāngpǐmǎ dì shìtú cóng jī’è zhōng jiěfàng shìjiè, cóng wǒ zìjǐ kāishǐ.
//
Tôi đang một tay cố gắng giải phóng thế giới khỏi nạn đói, bắt đầu từ chính bản thân mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *