I Am Hungry Every Day

Some people say that I am not on time. I laugh. I am hungry every day at 12 midnight.
//
有人说我不守时,我笑了我每天一到晚上12点就饿了。
Yǒurén shuō wǒ bù shǒu shí, wǒ xiàole wǒ měitiān yī dào wǎnshàng 12 diǎn jiù èle.
//
Hữu nhân thuyết ngã bất thủ thì, ngã tiếu liễu ngã mỗi thiên nhất đáo vãn thượng 12 điểm tựu ngạ liễu.
//
Một số người nói tôi không đúng giờ, tôi cười, mỗi ngày tôi đều đói lúc 12 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *