How Do You Know Despair!

🤹
If you don’t try hard, how do you know despair!
//
你不努力一下, 怎么知道绝望呢!
Nǐ bù nǔlì yīxià, zěnme zhīdào juéwàng ne!
//
Nhĩ bất nỗ lực nhất hạ, chẩm yêu tri đạo tuyệt vọng ni!
//
Bạn không cố gắng thêm một chút thì làm sao biết được tuyệt vọng là như thế nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *