History Surprisingly Repeats Itself

History surprisingly repeats itself. I was hungry at this time yesterday and I am hungry again today.
//
历史总是惊人的相似,昨天的这个时候我饿了,今天我又饿了。
Lìshǐ zǒng shì jīngrén de xiāngsì, zuótiān de zhège shíhòu wǒ èle, jīntiān wǒ yòu èle.
//
Lịch sử tổng thị kinh nhân đích tương tự, tạc thiên đích giá cá thì hậu ngã ngạ liễu, kim thiên ngã hựu ngạ liễu.
//
Lịch sử luôn giống nhau đến kinh ngạc, giờ này hôm qua đói bụng, hôm nay lại đói bụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *