He Wipes The Tears For You And Doesn’t Want You To Cry Are Two Different Things

He wipes the tears for you and doesn’t want you to cry are two different things.
//
他为你擦泪和舍不得你哭是两码事。
Tā wèi nǐ cā lèi hé shěbudé nǐ kū shì liǎngmǎshì.
//
Anh ấy lau nước mắt cho bạn và anh ấy không muốn bạn khóc là hai chuyện khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *