Having A Partner Is New Year’s Eve

🎇
Having a partner is New Year’s Eve, not having a partner is staying up late.
//
有对象是跨年,没对象是熬夜。
Yǒu duìxiàng shì kuà nián, méi duìxiàng shì áoyè.
//
Hữu đối tượng thị khóa niên, một đối tượng thị ngao dạ.
//
Có đối tượng là đón giao thừa, không có đối tượng là thức khuya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *