Give His Posts The Most Likes

Like a person before: Be caring and attentive every morning and evening.
Like a person now: Give his posts the most likes.
//
以前喜欢一个人:每天早晚嘘寒问暖。
现在喜欢一个人:最多给他朋友圈点赞。
Yǐqián xǐhuān yīgè rén: Měitiān zǎowǎn xūhánwènnuǎn.
Xiànzài xǐhuān yīgè rén: Zuìduō gěi tā péngyǒu quāndiǎn zàn.
//
Dĩ tiền hỉ hoan nhất cá nhân: Mỗi thiên tảo vãn hư hàn vấn noãn.
Hiện tại hỉ hoan nhất cá nhân: Tối đa cấp tha bằng hữu quyển điểm tán.
//
Trước đây thích một người: Sáng tối hỏi han ân cần.
Bây giờ thích một người: Dành nhiều lượt thích nhất cho các bài đăng của anh ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *