FEBRUARY 9, 2020

Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy hành tinh này không thú vị. Giá như mình có thể ra ngoài không gian du lịch một vòng rồi quay trở lại.
//
偶尔也会觉得这个星球没什么意思。要是能去外太空旅游一圈再回来就好了。 ​​​​
Ǒu’ěr yě huì juédé zhège xīngqiú méishénme yìsi. Yàoshi néng qù wài tàikōng lǚyóu yī quān zài huílái jiù hǎole. ​​​​
//
Occasionally, this planet is not interesting. If only I could go around in outer space and then come back.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *