FEBRUARY 8, 2020 – 2

Hy vọng khi chúng ta lại gặp mặt lại có thể hít một miệng lớn không khí mới mẻ, ngang qua phố thị náo nhiệt, tay cầm trà sữa, hẹn nhau ăn lẩu, thoải mái trò chuyện.
Không có mùa đông nào không qua, không có mùa xuân nào không đến.
Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!
//
希望我们再见面的时候,可以大口呼吸新鲜空气,路过充满烟火气的闹市,手捧奶茶、相约火锅,畅快聊天。
没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。
元宵节快乐!
Xīwàng wǒmen zài jiànmiàn de shíhòu, kěyǐ dàkǒu hūxī xīnxiān kōngqì, lùguò chōngmǎn yānhuǒ qì de nàoshì, shǒu pěng nǎichá, xiāngyuē huǒguō, chàngkuài liáotiān. Méiyǒu yīgè dōngtiān bùkě yúyuè, méiyǒu yīgè chūntiān bù huì láilín. Yuánxiāo jié kuàilè!
//
I hope when we meet again we can breathe in the fresh air, pass by the bustling downtown, hold milk tea in hand, meet by hot pot, and have fun chatting.
No winter lasts forever, no spring skips its turn.
Happy Lantern Festival!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *