FEBRUARY 5, 2022

Nếu gần đây bạn phát hiện mình mập lên thì cũng đừng hoảng, vì bạn sẽ thấy mình không phải là người duy nhất mập, người ta đều mập mà bạn không mập coi như bạn không cùng một nhóm.
//
如果你发现你最近变胖了,千万不要慌,因为你会发现胖的不止你一个,人家都胖你不胖好像你不合群似的​。
Rúguǒ nǐ fāxiàn nǐ zuìjìn biàn pàngle, qiān wàn bùyào huāng, yīnwèi nǐ huì fāxiàn pàng de bùzhǐ nǐ yīgè, rénjiā dōu pàng nǐ bù pàng hǎoxiàng nǐ bù héqún shì de​.
//
If you find that you have recently become fat, don’t panic, because you will find that you are not the only one who is fat. Everyone is fat, you are not fat, as if you are not in the group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *