FEBRUARY 25, 2019

Với một số người một số việc, chúng ta nên mang tinh thần bồn cầu; ấn nút một cái, mọi thứ đều sạch sẽ.
//
对于有些人有些事,我们需要马桶精神,按一下,什么都干净了。
Duìyú yǒuxiē rén yǒuxiē shì, wǒmen xūyào mǎtǒng jīngshén, àn yīxià, shénme dōu gānjìngle.
//
For some people and some things, we need a toilet spirit; just one flush, everything is clean.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *