FEBRUARY 23, 2022

Hỏi hoa hỏi lá đang độ rực rỡ
Đời người vui buồn được mấy đêm xuân
//
问花 问叶 颜色正好
人生欢乐苦短 几春宵
Wèn huā wèn yè yán sè zhèng hǎo
Rén shēng huān lè kǔ duǎn jī chūn xiāo
//
Question the flowers, the leaves, colored just right
Life’s pleasures are bitterly short, how long can they last?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *