FEBRUARY 20, 2021

Sống phải học cách lắng đọng,
Lắng đọng trải nghiệm,
Lắng đọng tâm trạng,
Lắng đọng bản thân.
//
人生要学会沉淀,
沉淀经验,
沉淀心情,
沉淀自己。 ​​​​
Rénshēng yào xuéhuì chéndiàn,
Chéndiàn jīngyàn,
Chéndiàn xīnqíng,
Chéndiàn zìjǐ. ​​​​
//
Learn to settle down in life,
Settle your experience,
Settle your mood,
Settle yourself.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *