FEBRUARY 19, 2020

Đó chính là điểm đặc biệt của việc dung hòa với thiên nhiên, bạn luôn luôn lớn lên.
//
那就是与野性合一的事情,你总是在长大。
Nà jiùshì yǔ yěxìng hé yī de shìqíng, nǐ zǒng shì zài zhǎng dà.
//
That’s the thing about being one with the wild, you’re always growing.

P.s.: Picture taken in Ruoergai, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *