FEBRUARY 18, 2021

Từ đơn giản đến phức tạp là trải nghiệm của nửa đầu cuộc đời.
Từ phức tạp đến đơn giản là thực hành của nửa sau cuộc đời.
//
简单到复杂,是前半生的阅历。
复杂到简单,是后半生的修行。
Jiǎndān dào fùzá, shì qián bànshēng de yuèlì.
Fùzá dào jiǎndān, shì hòu bànshēng de xiūxíng.
//
From simple to complex, is the experience of the first half of life.
From complex to simple, is the practice of the second half of life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *