FEBRUARY 18, 2020

Vô luận gian nan dường nào, đều muốn tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì chỉ khi bạn từ bỏ, bạn mới thua cuộc.
//
无论多么艰难,都要继续向前,因为只有你放弃的那一刻,你才输了。
Wúlùn duōme jiānnán, dōu yào jìxù xiàng qián, yīnwèi zhǐyǒu nǐ fàngqì dì nà yīkè, nǐ cái shūle.
//
No matter how hard it is, just keep going because you only fail when you give up.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *