FEBRUARY 17, 2022

Phần lớn nỗi đau là kết quả của việc không chịu rời khỏi hiện trường, không có số mệnh nào bất hạnh, chỉ có sự cố chấp không bao giờ buông bỏ.
//
大部份的痛苦,都是不肯离场的结果,没有命定的不幸,只有死不放手的执着。 ​​​​
Dà bù fèn de tòngkǔ, dōu shì bù kěn lí chǎng de jiéguǒ, méiyǒu mìngdìng de bùxìng, zhǐyǒu sǐ bù fàngshǒu de zhízhuó. ​​​​
//
Most of the pain is the result of refusing to leave the scene. There is no destiny unfortunate, only the persistence of never letting go. ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *