FEBRUARY 17, 2021

FEBRUARY 17, 2021

Lúc còn nhỏ, nụ cười là một cảm xúc bẩm sinh.
Sau này, nụ cười là một chiếc mặt nạ vô danh.
//
儿时,笑容是与生俱来的情绪。
后来,笑容是不为人知的面具。 ​ ​​​​
//
As a child, a smile is an innate emotion.
Later, a smile was a mask unknown. ​ ​​​​

Leave a Reply