FEBRUARY 16, 2021

Trẻ em nhắm mắt lại, nhìn thấy hoa, nhìn thấy ước mơ và hy vọng;
Người lớn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
//
小孩闭上眼睛,看见花,看见梦,看见希望;
大人闭上眼睛,睡着了。
Xiǎohái bì shàng yǎnjīng, kànjiàn huā, kànjiàn mèng, kànjiàn xīwàng;
Dàrén bì shàng yǎnjīng, shuìzhele.
//
Children close their eyes and see flowers, see dreams, see hope;
Adults close their eyes and fall asleep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *