FEBRUARY 16, 2020

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối và mỗi tiếc nuối đều có dư vị đẹp bất tận.
//
每个人都有青春,每个青春都有故事,每个故事都有遗憾,每个遗憾都有回味不尽的美。
Měi gèrén dōu yǒu qīngchūn, měi gè qīngchūn dōu yǒu gùshì, měi gè gùshì dōu yǒu yíhàn, měi gè yíhàn dōu yǒu huíwèi bù jìn dì měi.
//
Everyone has her youth, every youth has a story, every story has a regret, and every regret has an endless beautiful aftertaste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *