FEBRUARY 15, 2020

Sắc thái, nhàn nhạt liền được, rực rỡ một chút sẽ phai màu;
Cuộc đời, đơn giản liền được, phức tạp một chút sẽ biến chất.
//
色彩,淡淡的就好,深了会褪色;
生活,简单就好,复杂了会变质。
Sècǎi, dàndàn de jiù hǎo, shēnle huì tuìshǎi;
Shēnghuó, jiǎndān jiù hǎo, fùzále huì biànzhí.
//
Color: light is good, deep will fade;
Life: simple is good, complicated will deteriorate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *