FEBRUARY 14, 2021

FEBRUARY 14, 2021

Người trưởng thành lựa chọn thế giới, thiếu niên dũng cảm lựa chọn yêu.
//
成年人选择世界, 勇敢的少年选择爱。
//
Adults choose the world, brave teenagers choose love.

Leave a Reply