FEBRUARY 14, 2020 – 2

Nếu bạn độc lập tài chính và nhìn thấy thế giới rồi thì bạn sẽ không xoắn xuýt việc một chàng trai có yêu bạn hay không. Lễ tình nhân vui vẻ!
//
如果你经济独立,见识过世界,就不会纠结于一个男孩爱不爱你。 ​ ​​​​
Rúguǒ nǐ jīngjì dúlì, jiànshìguò shìjiè, jiù bù huì jiūjié yú yīgè nánhái ài bù ài nǐ. ​​​​Qíngrén jié kuàilè!
//
If you are financially independent and have seen the world, you will not be entangled in whether a boy loves you or not. Happy Valentine’s Day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *