FEBRUARY 10, 2022

Trước kia tôi không có tiêu chuẩn chọn bạn đời, cho đến khi gặp phải anh, tôi tự nhủ với mình, loại như anh không thể chấp nhận được.
//
以前我没有择偶标准,直到遇见了你,我告诉自己,你这种的不能要。
Yǐqián wǒ méiyǒu zé’ǒu biāozhǔn, zhídào yùjiànle nǐ, wǒ gàosù zìjǐ, nǐ zhè zhǒng de bùnéng yào.
//
I didn’t have a standard for selecting a spouse until I met you, and I told myself that your kind wouldn’t be acceptable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *