You are currently viewing FEBRUARY 1, 2020

FEBRUARY 1, 2020

Nói đi là đi, là xa xỉ đẹp đẽ nhất, cũng là tự do rực rỡ nhất của cuộc đời.
//
说走就走,是人生最华美的奢侈,也是最灿烂的自由。
//
Say go then go, is the most glorious luxury, and the most brilliant freedom of life.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply