Everyone Has A Dead End

Everyone has a dead end, they can’t get out of it, others can’t break in; I put the deepest secret there, you don’t understand me, I don’t blame you.
//
每个人都有一个死角,自己走不出来,别人也闯不进去,我把最深沉的秘密放在那里,你不懂我,我不怪你。
Měi gèrén dōu yǒu yīgè sǐjiǎo, zìjǐ zǒu bù chūlái, biérén yě chuǎng bù jìnqù, wǒ bǎ zuì shēnchén de mìmì fàng zài nàlǐ, nǐ bù dǒng wǒ, wǒ bù guài nǐ.
//
Mỗi cá nhân đô hữu nhất cá tử giác, tự kỷ tẩu bất xuất lai, biệt nhân dã sấm bất tiến khứ, ngã bả tối thâm trầm đích bí mật phóng tại na lý, nhĩ bất đổng ngã, ngã bất quái nhĩ.
Mỗi người đều có điểm mù, bản thân bạn không thoát ra được, người khác cũng không thể xông vào; tôi đặt bí mật sâu nhất ở đó, bạn không hiểu tôi, tôi không trách bạn. ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *