Envy Too Much And Admire Too Little

🤔
We envy too much and admire too little, partly because the latter emotion takes longer to cook.
//
我们羡慕太多,钦佩太少,部分原因是后者的情感需要更长的时间来烹饪。
Wǒmen xiànmù tài duō, qīnpèi tài shǎo, bùfèn yuányīn shì hòu zhě de qínggǎn xūyào gèng zhǎng de shíjiān lái pēngrèn.
//
Ngã môn tiện mộ thái đa, khâm bội thái thiếu, bộ phân nguyên nhân thị hậu giả đích tình cảm nhu yếu canh trường đích thì gian lai phanh nhẫm.
//
Chúng ta ghen tị quá nhiều và ngưỡng mộ quá ít, một phần vì mất nhiều thời gian hơn để nung nấu cảm xúc thứ hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *