Embrace Each Other Every Morning

🤗
Embrace each other every morning, accompany each other every evening.
//
一起相拥每个清晨,一起相伴每个黄昏​​​。
Yīqǐ xiāng yōng měi gè qīngchén, yīqǐ xiāngbàn měi gè huánghūn.
//
Nhất khởi tương ủng mỗi cá thanh thần, nhất khởi tương bạn mỗi cá hoàng hôn.
//
Ôm nhau mỗi sáng, bên nhau mỗi tối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *