Double 11

On Double 11, I thought until noon also couldn’t figure out what I needed, then finally figured it out, I was lack of money.
//
双11了,想了一中午也没想到自己缺什么,刚终于想通了,缺钱。
Shuāng 11 le, xiǎngle yī zhōngwǔ yě méi xiǎngdào zìjǐ quē shénme, gāng zhōngyú xiǎng tōngle, quē qián.
//
Song 11 liễu, tưởng liễu nhất trung ngọ dã một tưởng đáo tự kỷ khuyết thậm ma, cương chung vu tưởng thông liễu, khuyết tiền.
//
11/11, suy nghĩ cả một buổi trưa cũng không nghĩ ra mình thiếu gì, cuối cùng đã thông suốt là mình thiếu tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *