Don’t Treat Every Enthusiasm Badly

Don’t treat every enthusiasm badly, don’t please any indifference, once you have enough disappointment, you can leave. Love is like this, so is friendship.
//
不亏待每一份热情,不讨好任何的冷漠, 一旦攒够了失望,就可以离开。 爱情如此,友情如是。 ​​​
Bù kuīdài měi yī fèn rèqíng, bù tǎohǎo rènhé de lěngmò, yīdàn zǎn gòule shīwàng, jiù kěyǐ líkāi. Àiqíng rúcǐ, yǒuqíng rúshì. ​​​
//
Bất khuy đãi mỗi nhất phân nhiệt tình, bất thảo hảo nhậm hà đích lãnh mạc, nhất đán toàn cú liễu thất vọng, tựu khả dĩ ly khai. ái tình như thử, hữu tình như thị. ​​​
Đừng bạc đãi mọi sự nhiệt tình, đừng lấy lòng mọi sự hờ hững, một khi tích lũy đủ thất vọng có thể rời đi. Tình yêu là vậy, tình bạn cũng vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *