Don’t Forget To Promise

Don’t forget to promise what you want to do, and don’t forget to promise where you want to go, no matter how hard or how far it is.
//
别忘了答应自己要做的事,别忘了答应自己要去的地方,无论有多难,有多远。
Bié wàngle dāyìng zìjǐ yào zuò de shì, bié wàngle dāyìng zìjǐ yào qù dì dìfāng, wúlùn yǒu duō nàn, yǒu duō yuǎn.
//
Biệt vong liễu đáp ứng tự kỷ yếu tố đích sự, biệt vong liễu đáp ứng tự kỷ yếu khứ đích địa phương, vô luận hữu đa nan, hữu đa viễn.
//
Đừng quên hứa với bản thân bạn sẽ làm gì, và đừng quên hứa với bản thân bạn muốn đến đâu, dù khó khăn hay xa xôi thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *