Don’t Care Too Much About Some Superficial Emotions

Don’t care too much about some superficial emotions between people. People who are close friends don’t need them, and people who have extensive friends don’t use them. —— Su Qin
//
不必过于在意人与人之间一些表面的情绪,挚交之人不需要,泛交之人用不着。—— 苏芩
Bùbì guòyú zàiyì rén yǔ rén zhī jiān yīxiē biǎomiàn de qíngxù, zhì jiāo zhī rén bù xūyào, fàn jiāo zhī rén yòng bùzháo. —— Sū Qín
//
Bất tất quá vu tại ý nhân dữ nhân chi gian nhất ta biểu diện đích tình tự, chí giao chi nhân bất nhu yếu, phiếm giao chi nhân dụng bất trứ. —— Tô Cầm
Đừng quá lo lắng về một số cảm xúc hời hợt giữa người với người. Bạn thân thì không cần, bạn không thân thì không dùng đến. —— Tô Cầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *