Despite Thousands Of People

Despite thousands of people, I will go to a place where there is truth
Despite thousands of miles, I will miss you when there is love.
//
道之所存,虽千万人吾往矣
情之所钟,虽千万里吾念矣。
Dào zhī suǒcún, suī qiān wàn rén wú wǎng yǐ
Qíng zhī suǒ zhōng, suī qiān wàn lǐ wú niàn yǐ.
//
Đạo chi sở tồn, tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ
Tình chi sở chung, tuy thiên vạn lý ngô niệm hĩ.
//
Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới
Nơi có tình si, dẫu xa xôi ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *