Departures Are Always Beautiful

☀️
Departures are always beautiful, especially on a sunny morning.
//
出发总是美丽的,尤其是在一个阳光普照的清晨上路。
Chūfā zǒng shì měilì de, yóuqí shì zài yīgè yángguāng pǔzhào de qīngchén shànglù.
//
Xuất phát tổng thị mỹ lệ đích, vưu kỳ thị tại nhất cá dương quang phổ chiếu đích thanh thiên thượng lộ.
//
Khởi hành luôn luôn đẹp, nhất là khi lên đường vào một buổi sáng nắng rực rỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *