You are currently viewing DECEMBER 9, 2019

DECEMBER 9, 2019

Bạn là phong cảnh phương xa, tôi là du tẩu lữ nhân, tôi vượt núi băng đèo, lặn lội đường xa, chỉ để thăm bạn một chút.
//
你是远方的风景,我是游走的旅人,我翻山越岭,长途跋涉,只为看你一眼。
//
You are the distant scenery, I am a wandering traveler, I climb mountains, travel long distances, just to see you.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply