DECEMBER 9, 2019

Bạn là phong cảnh xa xôi, tôi là lữ nhân lang thang, tôi vượt núi băng đèo, lặn lội đường xa, chỉ để thăm bạn một chút.
//
你是远方的风景,我是游走的旅人,我翻山越岭,长途跋涉,只为看你一眼。
Nǐ shì yuǎnfāng de fēngjǐng, wǒ shì yóu zǒu de lǚrén, wǒ fān shānyuè lǐng, chángtú báshè, zhǐ wèi kàn nǐ yīyǎn.
//
You are the distant scenery, I am a wandering traveler, I climb mountains, travel long distances, just to see you.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.