DECEMBER 30, 2020

[12 Days Of Christmas, Day 6]
Tôi nghĩ người khác tôn trọng tôi vì tôi ưu tú. Từ từ tôi hiểu rằng người khác tôn trọng tôi vì họ ưu tú.
//
我以为别人尊重我,是因为我很优秀。慢慢的我明白了,别人尊重我,是因为别人很优秀。
Wǒ yǐwéi biérén zūnzhòng wǒ, shì yīnwèi wǒ hěn yōuxiù. Màn man de wǒ míngbáile, biérén zūnzhòng wǒ, shì yīnwèi biérén hěn yōuxiù.
//
I thought people respected me because I was excellent. Slowly I’ve come to realize that others respect me because they are excellent.

Leave a Reply

Your email address will not be published.