DECEMBER 28, 2020

[12 Days Of Christmas, Day 4]
Mọi người lúc đầu dựa vào ảnh hưởng của người khác mà lớn lên, về sau phải loại bỏ ảnh hưởng của người khác mới có thể tiếp tục trưởng thành.
//
人们最初都依靠别人的影响力而成长,后来得依靠消除别人的影响力,才能继续成长。
Rénmen zuìchū dōu yīkào biérén de yǐngxiǎng lì ér chéngzhǎng, hòulái dé yīkào xiāochú biérén de yǐngxiǎng lì, cáinéng jìxù chéngzhǎng.
//
At first, people grew up on the influence of others, and later they had to eliminate the influence of others to continue to grow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *