DECEMBER 23, 2020

Một người sống tốt hay không phụ thuộc vào khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập, nếu bạn phải hỏi người khác về mọi thứ, dù xung quanh bạn là những chuyên gia và nhà thông thái, cuộc sống của bạn vẫn sẽ rối tung lên.
//
一个人生活得好不好,取决于独立解决问题的能力,如果什么事都要问别人,就算身边高手环绕,智者辈出,人生依然会一塌糊涂。
Yīgè rénshēnghuó dé hǎobù hǎo, qǔjué yú dúlì jiějué wèntí de nénglì, rúguǒ shénme shì dōu yào wèn biérén, jiùsuàn shēnbiān gāoshǒu huánrào, zhìzhě bèichū, rén shēng yīrán huì yītāhútú.
//
Whether a person lives well or not depends on their ability to solve problems independently. If you have to ask others about everything, even if there are many wise people around you, your life will still be messy. ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *