DECEMBER 22, 2019

Trước kia uống một lon cola liền có thể rất vui vẻ, hiện tại lớn rồi cần uống 5 lon bia mới có thể bớt buồn sương sương thôi à.
//
以前喝一瓶可乐就能很快乐,现在长大了,需要喝五罐啤酒才能稍稍不难过。
Yǐqián hè yī píng kělè jiù néng hěn kuàilè, xiànzài zhǎng dàle, xūyào hē wǔ guàn píjiǔ cáinéng shāoshāo bù nánguò.
//
When we were young, just one Coke could make us happy; now 5 cans of beer only make us a little less sad.

P.s.: Picture taken in Songpan, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.