Children Make Choices

🚸
Children make choices, adults certainly want them all.
//
小孩子才做选择,成年人当然是全都要。
Xiǎo háizi cái zuò xuǎnzé, chéngnián rén dāngrán shì quándōu yào.
//
Tiểu hài tử tài tố tuyển trạch, thành niên nhân đương nhiên thị toàn đô yếu.
//
Trẻ con mới lựa chọn, người lớn đương nhiên là tất cả đều muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *