AUGUST 11, 2021

Không may mắn thật ra cũng là điều tốt, ông trời sẽ bắt bạn dùng sức lực của mình để giành lấy những gì thuộc về mình, có thể không đủ nhanh, nhưng từng bước một, rất kiên định.
//
没有运气其实是好事情,上天会逼着你用实力挣属于你的东西,可能不够快,但是一步一步,走的很踏实。
//
Not lucky is actually a good thing. God will force you to use your strength to earn what belongs to you. It may not be fast enough, but step by step, it is very practical.

Continue ReadingAUGUST 11, 2021

AUGUST 10, 2021

Tam quan không có tiêu chuẩn. Trong thế giới của quạ, thiên nga cũng có tội.
//
三观没有标准,在乌鸦的世界里,天鹅也有罪。
//
There is no standard for the three views. In the world of crows, swans are also guilty.

Continue ReadingAUGUST 10, 2021

AUGUST 9, 2021

Khi không có đường, chúng ta sẽ bị lạc; khi có quá nhiều đường, chúng ta cũng sẽ bị lạc vì không biết phải đi đâu.
//
没有路的时候,我们会迷路;路多了的时候,我们也会迷路,因为我们不知道该到哪里去。
//
When there are no roads, we will get lost; when there are too many roads, we will also get lost because we don’t know where to go.

Continue ReadingAUGUST 9, 2021

AUGUST 8, 2021

Ngoài trời đang mưa, bạn đừng khóc, ông trời đã khóc vì bạn rồi.
//
外面下雨了,所以你们别哭了,天空已经替你哭过了。
//
It’s raining outside, so don’t cry, the sky has already cried for you.

Continue ReadingAUGUST 8, 2021