JANUARY 20, 2018

Lúc hứng riêng mình dạo,
Khi vui chỉ tự hay.
Ði theo nguồn nước đổ,
Ngồi ngắm áng mây bay.
//
興來美獨往,
勝事空自知。
行到水窮處,
坐看雲起時。
//
I’d go out for a walk alone when I so please,
What a pleasure this brings, only I would know.
I’d stroll to seek the fountainhead,
And there take a seat to admire the sky and watch clouds grow.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Continue ReadingJANUARY 20, 2018

JULY 20, 2017

Nếu có kiếp sau, muốn làm một thân cây,
Vĩnh viễn đứng vững, không có dáng dấp vui buồn,
Phân nửa an tĩnh trong bụi đất,
Phân nửa tung bay trong gió,
Phân nửa thoải mái râm mát,
Phân nửa tắm rửa ánh mặt trời.
Vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu ngạo,
Không cần dựa dẫm, chẳng phải kiếm tìm.
//
如果有来生,要做一棵树,
站成永恒。没有悲欢的姿势,
一半在尘土里安详,
一半在风里飞扬;
一半洒落荫凉,
一半沐浴阳光。
非常沉默、非常骄傲。
从不依靠、从不寻找。
//
If there was an afterlife, I would be a tree,
Standing in eternity, without a posture of joy or sorrow,
Half in the earth, half in the wind,
Half in the shade, half in the sun,
Very silent and proud,
Never relying on or looking for anything.

Continue ReadingJULY 20, 2017

JULY 22, 2016

Nếu làm gì cũng cần trước có người lôi, sau có người đẩy, tức là bạn đã cận kề cái chết rồi.
//
如果干什么都需要前面有人拉着,后面有人推着才动,那你就离死不远了。
//
If you’re pulled from the front and pushed from the back, you’re getting near to death.

Continue ReadingJULY 22, 2016